Οι μαθητές είπαν για εμάς

Add a new comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Τα προσωπικά δεδομένα που αποστέλλονται εκουσίως μέσω της φόρμας
επικοινωνίας, δηλαδή ονοματεπώνυμο και η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-
mail), και ως επιπρόσθετα στοιχεία το θέμα και το προσωποποιημένο
περιεχόμενο μηνύματος σχετιζόμενο με μία ή περισσότερες εκ των
παρεχομένων υπηρεσιών που μνημονεύονται στην ιστοσελίδα μας, ήτοι
ΣΧΟΛΕΣ Β.Α. – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΔΕΝ αποθηκεύονται
σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, ΔΕΝ γίνεται συλλογή, επεξεργασία,
διαχείριση, διάθεση αυτών για κανένα σκοπό και από κανένα φυσικό ή
νομικό πρόσωπο και ειδικότερα αυτό της εμπορικής
ανάλυσης/εκμετάλλευσης και χρησιμοποιούνται μόνον για την
διεκπεραίωση της επικοινωνίας μεταξύ των επισκεπτών της ιστοσελίδας
και της εταιρείας μας B.A. STUDIES. Αμέσως μετά την απάντηση
διαγράφονται. Τα δεδομένα ΔΕΝ πρόκειται να εμφανιστούν ποτέ σε
κάποια δημοσίως προσβάσιμη ιστοσελίδα ή να δοθούν σε τρίτους.

ΚΑΛΕΣΤΕ!